About Me

Chairman of the Society for the Coast in Poland. Nature 2000 management

Nieco formułę tych wizyt i nie są już to jedynie objazdy i zwiedzanie wybranych obszarów chronionych ale warsztaty poświęcone formom i sposobom ochrony przyrody w Polsce i na terenie Szkocji, są to więc prezentacje o charakterze referatów, dyskusje, wymiany opinii i doświadczeń.

Formula for these visits and are no longer merely tours and tours of selected protected areas but a workshop on forms and ways of nature conservation in Poland and in Scotland, so they are a presentation of lectures, discussions, exchange of opinions and experiences.

Recent Posts

Loading…